Estacio en TX ara mateix
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Temps en TX
Informacio del Sistema
Carrega-Sistema Utilitzacio-CPU Temps en Funcionament Temps en Espera
158 %
62.9%
8 dies, 5 hrs, 8 mins, 51 s 6 dies, 5 hrs, 43 mins, 50 s
YSFGateways Connectats
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu
18-09-2019 05:05:00YSFWCT
18-09-2019 05:05:00EA3RCW
18-09-2019 05:05:00EA3RKD
18-09-2019 05:05:00KØMO
18-09-2019 05:05:00EB3CXQ
18-09-2019 05:05:00EA3RKO
18-09-2019 05:05:00EA3HVF
18-09-2019 05:05:00ED3YBB
18-09-2019 05:05:00EC3DCL
18-09-2019 05:05:00EB3CXQ
18-09-2019 05:05:00HBLINK
18-09-2019 05:05:00EA3RCK
18-09-2019 05:05:00EA3RCP
18-09-2019 05:05:00EA3URC
18-09-2019 05:05:00ED3YAK
18-09-2019 05:05:00EA3GBQ
18-09-2019 05:05:00EA3RCA
Llistat d'indicatius rebuts avui
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Dur (s)
Llistat de trames rebudes avui
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Dur (s)
YSFReflector-Dashboard V 20180616-2 (GitID unknown) | Ultima Recarrega 18-09-2019, 05:06:48 | Mes informacio a: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard